• +40 213 124 069

Проектът „SaVED: Помощ за недопускане отпадане от училище и професионално обучение” е проект за трансфер на иновации по програмата на ЕК „Леонардо да Винчи”.

Проектът SaVED трансферира резултатите от завършен проект с наименование „Спри отпадането!”(www.stop-dropout.eu). Това е един изключително успешен проект получил от австрийската Национална агенция, ръководеща програмата на ЕК „Обучение през целия живот”, награда в категорията проекти за трансфер на иновации по програмата „Леонардо да Винчи”. Той е разработен от консорциум от организации, координирани от фирма BLICK, Австрия.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ ТОЗИ ПРОЕКТ?

Проектът е адресиран към един от най-актуалните проблеми на системата на общото образование и професионалното обучение – ранното отпадане от училище (РОУ). Необходимостта от проекта се доказва от факта, че всеки един от седем млади хора в ЕС е сред преждевременно напускащите училище. Ето защо, едно от основните образователни предизвикателства в Европа е намаляване нивото на РОУ, като това е обща цел на страните от ЕС. Ранното напускане на системата на образование е индикатор за обучението, който оценява ефективността на образователните системи, но това е и сигнал за някои важни аспекти на социалния и икономическия живот, които влияят на достъпа на хората до образование и имат силно отрицателно въздействие върху тяхната интеграция на пазара на труда и достъпа до качествени работни места (например процента на безработица, като годишна средна стойност за ЕС, на хората, по-млади от 25 години, е бил 21.4%). ЕС харчи повече от 100 млрд. евро годишно, около 1% от годишния бюджет на ЕС, в подкрепа на безработните младежи. Така адресирано явлението отпадане от образователната система е от решаващо значение. През 2011 г. 13,5% от населението на ЕС на възраст от 18 до 24 години е сред преждевременно напускащите училище и професионално обучение, като получава на най-много степен прогимназиално образование. Този процент се понижава с 2.0 процентни пункта, от 2006 г. насам, но напредъкът все още е незначителен в много държави-членки на ЕС. Само 11 от страните от ЕС достигат през 2011 г. целта, одобрена от Европейския съвет за 2020 година: РОУ да е по-малко от 10%. РОУ във всички страни-партньори по проекта е под (което значи че процентът надвишава) поставената национална цел. В Турция, като страна-кандидатка за интеграция в ЕС, ситуация е много тревожна, процента на РОУ през 2011 г. е бил 41,9%. За сравнение поставената национална цел е 11,3%. Румъния е с 6 процента над целта, като РОУ за страната през 2011 г. е 17,5%. С изключение е Австрия, предложител и координатор на предишния проект, ситуацията е подобна във всички останали страни- партньори: за Гърция (13,1%), Обединеното кралство (15%), България (12.8%). Друг въпрос, който трябва да се вземе под внимание, както се подчертава от официалната статистика, е, че има значителни разлики между половете по отношение на преждевременното напускане на училище, както на средното ниво в ЕС и в страните партньори. През 2011 г. РОУ при мъжете е било на равнище от 15,3% за ЕС. Същата ситуация се очертава и в Гърция, Румъния и в Обединеното кралство, което подчертава необходимостта от по-нататъшни действия по отношение на превенцията на отпадането. Източник: EUROSTAT

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter You can have an edit button when everyone wears a mask
Twitter @NASASocial this was the good news
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction