• +40 213 124 069

В КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН

- Проектът ще предостави нови инструменти на учители, инструктори и съветници от системата на професионалното образование, които да им помогнат за ранното откриване на обучавани, които са изложени на риск от преждевременно напускане на училище, не посещават занятия или са обект на агресивно поведение от съученици. Тези инструменти ще им помогнат да предотвратят навреме подобни явления.

- Учениците, които са изложени на риск от отпадане, отсъстват от училище или са обект на агресивно поведение ще могат да получат навременни съвети и персонализирана помощ.

- Ръководните органи на образователните институции ще изпозват комплекта полезни инструменти за определяне на институционалните фактори, които влияят на решенията на обучаваните да напуснат училище, да не посещават занятия или ги подтикват към агресивно поведение спрямо съучениците си.

- Всички участници в процесите ще имат възможността да си сътрудничат, обменят информация, опит, нови идеи и др. в една много лесна за ползване онлайн среда – платформата на проекта SAVED.

С внедряването на проекта в 6 страни, 5 от които членки на ЕС (Румъния, България, Гърция, Обединеното кралство и Австрия) и една кандидат-членка – Турция, географската зона на въздействие на резултатите му ще е значителна.

  1. На национално ниво, във всяка страна-партньор по проекта, резултатите ще допринесат:

- да се предпазят от явлението ранно отпадане от училище, намаление на отсъствията от училище и агресивното поведение в училищата;

- да се подобри качеството на образованието и професионалното обучение;

- да се насърчи сътрудничеството и взаимодействието между институциите и участниците в процесите, такива като такива като образователните институции, семейството, бюра по труда, публичната администрация, полиция, социални служби, и др. чрез използването на съвременни информационни и комуникационни технологии.

  1. На Европейско ниво резултатите от проекта ще допринесат към Европейските усилия за намаляване на явлението ранно отпадане от училище. Участието на Турция в проекта ще позволи резултатите да бъдат внедрени извън обсега на ЕС. Крайният продукт на проекта – онлайн платформата ще е виртуална среда на национално и общо Европейско ниви, която ще се използва от всички участници в проекта, а съще така и от всички професионалисти и експерти в областта на образованието. Платвормата ще предостави възможности за продължителна обмяна на опит, мнения и споделяне на добри практики в областта на проекта.

В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

- Учителите, инструктори и съветници в системата на професионалното образование ще получат допълнителни умения за превенция на такива явления като ранно отпадане и отсъствие от училище и агресивно поведение спрямо съучениците ще се наблюдават по-рядко.

- Образователните институции ще осигуряват по-добро обслужване и ще предоставят по-благоприятна среда за учене.

- Политиците и вземащите решения в сферата на образованието биха могли да използват резултатите на национални и Европейски стратегии целящи намаляването до минимум на ранното отпадане и отсъствие от училище посредством трите основни лоста: превенция, интервенция и компенсация.

Да бъде постигнат значителен резултат в достигането на националните цели за намаляване процента на ранно отпадащите от системата на образованието (например за България до 11%, за Румъния до 11,3% и за Гърция до 9,7%), които са посочени в националните програми за реформи базиращи се на Стратегия Европа 2020. Като следствие ще се изпълнят и условията за достигане на набелязаните национални цели за постигане процента на населението на възраст между 30-34 години, който има завършена 3-та степен на образование (за България 38%, за Румъния 26,7% и за Гърция 32%).

На Европейско ниво ще бъдат създадени условия за постигане на Европейските цели поставени в Стратегия Европа 2020 за намаляване процента на ранно отпадналите от образование (за ЕС27 до 10%) и постигане посочения процент на населението на възраст между 30-34 години със завършена 3-та степен на образование (ЕС27 до 40%).

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction