• +40 213 124 069

ЦЕЛИ:

  • Да намали явлението ранно отпадане и отсъствие от училище в страните-партньори по проекта (Румъния, Обединеното кралство, България, Гърция и Турция) чрез трансфериране и адаптиране на резултатите от проекта „Спри отпадането!”;
  • Да повиши качеството на учебния процес чрез доразвитие на инструмента „Детектор на риска” (разработен в рамките на проекта „Спри отпадането!”) и да разработи нов инструмент за оказване помощ на образователните институции да повишат качеството на техните услуги и условия елеминирайки по този начин явлението на ранно отпадане в тези институции;
  • Да насърчи взаимодействието в рамките на системата „Гъвкава превенция и подпомагане” (FlexiblePreventionandSupportSystem - FPSS) между всички участници ангажирани в процесите, такива като образователните институции, семейството, бюра по труда, публичната администрация, полиция, социални служби, и др. чрез използването на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

ПРЕДМЕТ:

Адаптиране на инструментите разработени в рамките на проекта „Спри отпадането!”: „Детектор на риска” (ДР), „Персонален профил” (ПП) и „Система за гъвкава превенция и подпомагане” (СГПП) към специфичните условия на страните-партньори:

  • Доразвитие на ДР за идентифициране на институционални фактори, които влияят на явлението ранно отпадане от училище;
  • Да се разработи нов инструмент „Институционален профил” (ИП) за подобрение качеството на образованието и професионалното обучение, за да се спре ранното отпадане;
  • Инсталация на онлайн платформа за функциониране на СГПП

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter You can have an edit button when everyone wears a mask
Twitter @NASASocial this was the good news
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction