• +40 213 124 069

Проектът ще бъде изпълнен съгласно работния му план включващ 3 взаимосвързани работни етапа (РЕ), които ще бъдат изпълнени и внедрени през срока на изпълнение на проекта (24 месеца) и 4 оперативни работни етапа, които включват специфични и задължителни за изпълнението на проекта дейности за постигане на запланираните резултати. Работният план обхваща всички дейности по проекта за успешно постигане на крайните резултати, вземайки предвид спецификата на поставените цели и предмет на проекта.  

РЕ 1 Управление и координация на проекта
    Водещ на етапа: INCSMPS, Румъния
    Период: ще се изпълнява преа целия период на реализация на проекта (24 месеца)
    Очаквани резултати: Протоколи от работните срещи на партньорите

PЕ 2 Изследване на националните специфики на явлението ранно отпадане от образование и съответното поведение на напускащите
    Цели: Да се осигури по-задълбочено разбиране на последните промени на явлението отпадане от училище на национално ниво, като се диференцират, доколкото е възможно, отпадналите ученици от професионално образование и обучение и от общообразователната подготовка; да се идентифицират институционалните, социални и културни елементи, свързани с адаптирането и трансфера на иструментите за спиране на отпадащите за всяка страна-партньор, както и за изграждане на обща рамка за разработване на нови инструменти за справяне с явлението; за идентифициране на националните и местни заинтересовани участници, работещи в областта на превенцията на отпадане от училище, както действия и добри практики, които могат да дефинират насоки за по-нататъшното развитие на продуктите разработвани от проекта
    Водещ: CJRAE, Румъния
    Срок: 11/2013 – 02/2014
    Очаквани резултати:
–    Проучване на националните характеристики и особености и преглед на явлението ранно отпадане от училище, причините, последиците и свързаните с тях поведение на обучаваните като отсъствия, неуспех в училище и насилието в училище.
–    Наръчник на добри практики, включващ ефективни действия на заинтересованите страни участващи в предотвратяване на отпадането от училище в държавите-партньори по проекта, както и в други държави.

PЕ 3 Адаптация на инструментите за проверка и намеса за превенция на ранното отпадане от училище
    Цели: Да се подготви съдържанието на методологиите и инструментите за намеса разработени в предишния проект за спиране на отпадането от училище: „Детектора на риска”, „Личен профил” и „Система за гъвкаво превенция и подкрепа” за успешният им трансфер в страните участнички в проекта; за оформянето на горепосочените инструменти, като се вземат предвид специфичните характеристики на националните среди от институционална, социална и културна гледни точки.
    Водещ: BLICK, Австрия
    Срок: 03/2014 – 07/2014
    Очаквани резултати:
-    Адаптиран "Детектор на риска"
-    Адаптиран "Персонален профил"
-    Адаптирана "Система за гъвкава превенция и покрепа"

PE 4 Допълване на функциите на разработените инструменти и разработка на нови за превенция на  ранното отпадане от училище
    Цели: Допълване на функците на проектираните инструменти за превенцията на отпадането от училище чрез разширяване на списъка на рисковите фактори, както и като се вземат предвид и други свързани с тях поведения на обучаващите се, които в крайна сметка да увеличат вероятността от ненапускане на училището; да се подобри капацитета на съветниците за ранно идентифициране на потенциалните отпадащи от училище; укрепване на институционалния капацитет на училищата, за да се намали отпадането на децата от училище, отсъствията, слабия успех в училище и насилието в училищата; да се подобри сътрудничеството между различните институции, действащи в областта на ранното отпадане от училище на местно ниво и да повишат ефективността на своите инициативи.
    Водещ: Инфоарт, България
    Срок: 08/2014 – 02/2015
    Очаквани резултати:
-    " Институционален профил”
-    Онлайн платформа на проекта разширяваща функциите на „Системата за гъвкава превенция и покрепа”

PE 5 Проверка на разработените за превенция на ранното отпадане от училище
    Цели: Тест на съдържанието и функциите на проектираните инструменти, както и тяхната адаптация към нуждите на целевите групи и на институционалните, социалните и културни условия; подобряване на дизайна на инструментите, за да могат да подхождат цялостно към явлението отпадане от училище и свързаните с него аспекти; да се реализира трансфера на инструментите към страните-партньори.
    Водещ: POINT, Турция
    Срок: 03/2015 – 09/2015
    Очаквани резултати:
-    Доклад за резултатите от проведените тестове
-    Комплект инструменти за превенция на ранното отпадане от училище и свързаните с него аспекти - финални тествани версии на: „Детектор на риска”, "Персонален профил”, "Институционален профил” "Онлайн палтформа на проекта SaVED" допълваща "Системата за гъвкава превенция и покрепа "

PЕ 6 Валоризация (вкл. експлоатациа и дисеминация)
    Цели:
-    Да изгради стратегии за използване и разгласяване на резултатите от проекта.
-     Да разгласи придобитите знания и получените резултати.
-     Да повиши осведомеността на най-широка аудитория за важността от намаляване ранното отпадане от образованието.
-     Да дефинира работна рамка, която ще позволи на партньорите по проекта да гарантират дългия живот на проекта и неговите резултати в един достатъчно продължителен период.
    Водещ: HMA, Гърция
    Срок: ще се изпълнява преа целия период на реализация на проекта (24 месеца)
    Очаквани резултати: Стратегия за валоризация на проекта; Уеб сайт на проекта; Доклад за десиминацията; Заключителна конференция; План за използване резултатите от проекта след приключването му; Договор между партньорите за интелектуалната собственост върху създадените резултати.

PE 7 Оценка и мониторинг
    Цели:
–    Да се гарантира качеството на управление на проекта и крайните му резултати
–    Да се предложат гъвкави инструменти за непрекъсната оценка
    Водещ: Gingerbread,  Северна Ирландия
    Срок: ще се изпълнява преа целия период на реализация на проекта (24 месеца)
    Очаквани резултати: План за управление на качеството; Заключителен доклад за оценка на приключилия проект.

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter You can have an edit button when everyone wears a mask
Twitter @NASASocial this was the good news
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction