• +40 213 124 069

banner-1

 

Изследване на националните характеристики на феномена „отпадане от училищеи свързанато с него поведение на учащите се

Извършване на проучване в страните на партньорите на явлениетоотпадане на децата от училище- причини, ефекти и такива свързани с поведението на учениците, като: отсъствия, неуспех в училище, насилието в училищата и др. То е резултат от анализа на институционалната, социална и културна средав страните, в които изследването се провежда - Румъния, Австрия, България, Великобритания (Северна Ирландия) и Турция.

Наръчник за добри практики в борбата с отпадането от училище

Наръчникът на добри практики включва избрани ефективни действия на заинтересованите страни, участващи в предотвратяване на отпадането от училище, от страните-партньори, както и други страни. Признатите добри практикище бъдат използвани за обосноваване на другите продукти на проекта.

Целева група и потенциални бенефициенти са институции работещи в областта на образованието (Министерство на образованието, училища, училищни инспекторати, образователни центрове и т.н.), учители, съветници, ученици, родители, неправителствени организации.

Read & Download

 

Разработка на инструменти за превенция на отпадането от училище и свързаните явления

Те включват окончателните версии на:

-> Детектор на риска

"Детекторът на риска" ще се използва от учители и съветници и включва въпросник за учащи за събиране на информация за рисковите фактори и компютърна програма за идентифициране на ученици с риск от отпадане. ДЕТЕКТОРА

 

-> Личен профил

„Личният профил” ще се използва от съветниците и включва инструменти за прилагане на техниката на събеседване и консултиране на потенциалните отпадащи и повишаване на техния капацитет за вземане на решения.

 

-> Институционален профил

"Институционалният профил" е инструмент за използване в училищата, за да им помогне да се идентифицират слабите точки и посочат направленията на действие за по-добро управление на училището и други свързани с тях явления.

 

-> Онлайн платформа на системата за гъвкава превенция и подкрепа

Онлайн платформата на системата за гъвкава превенция и подкрепа представлява мултифункционално приложение позволяващо на всички институции и професионалисти, работещи в областта, да получат информация за добри практики, събития, инициативи, както и да намерят партньори. ПЛАТФОРМА

 

-> Система за гъвкава превенция и подкрепа

"Системата за гъвкава превенция и подкрепа" е мрежа от институции, съветници и специалисти, които участват в дейности за превенция на отпадането от училище.

Целева група и потенциални бенефициенти са институции работещи в областта на образованието (министерства, училищни инспекторати, училища, образователни центрове и т.н.), учители, съветници, ученици, родители, неправителствени организации, местни власти, служби по заетостта, изследователски организации.

 

Мероприятия за разпространение на резултатите - заключителна конференция

Заключителната конференция,организиранас цел разпространение и представяне предширокапублика от различни среди (икономически, социални, академични) на разработените продукти -онлайн платформаи система за гъвкава превенция и подкрепа, ще увеличи броят на потенциалните бенефициенти и ще подобривъздействието на проекта на всички нива.

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction