• +40 213 124 069

ΤΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

- Το έργο θα εφοδιάσει με νέα εργαλεία, τους εκπαιδευτές των Κέντρων Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους, τα οποία θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν έγκαιρα τους μαθητές που έχουν την τάση να εγκαταλείψουν το σχολείο, να απουσιάζουν ή να παρουσιάσουν βίαια συμπεριφορά και συνεπώς να παρέμβουν για την άμεση πρόληψη τέτοιων φαινόμενων.

- Οι μαθητές που έχουν την τάση να εγκαταλείψουν το σχολείο, να απουσιάζουν ή να παρουσιάσουν βίαια συμπεριφορά θα επωφεληθούν άμεσα μέσω αποτελεσματικής συμβουλευτικής και προσωποποιημένης βοήθειας.

- Η Διεύθυνση Οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης θα επωφεληθούν από ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναγνώριση των θεσμικών παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση των εκπαιδευομένων να εγκαταλείψουν το σχολείο, να απουσιάζουν συχνά ή να έχουν βίαιη συμπεριφορά.

- όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν πληροφορίες, εμπειρίες και νέες ιδέες σε ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον – την on-line πλατφόρμα του SaVED.

Μετά την εφαρμογή του έργου σε έξι διαφορετικές χώρες, πέντε από την ΕΕ (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία) και σε μια μη κράτος-μέλος της ΕΕ (Τουρκία), η γεωγραφική του επιρροή θα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Σε εθνικό επίπεδο, σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν:

- στην πρόληψη του φαινόμενου της σχολικής διαρροής και εγκατάλειψης, της αποχής και της βίαιης συμπεριφοράς σε Οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης

- στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης

- στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μέσω του «Ευέλικτου Συστήματος Πρόληψης και Υποστήριξης» μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, όπως είναι οι Οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οικογένεια, οι υπηρεσίες εργασίας, η δημόσια διοίκηση: αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες και άλλοι φορείς του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής προσπάθειας που στοχεύει στη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου (ESL). Η συμμετοχή της Τουρκίας στο συγκεκριμένο έργο θα επιτρέψει την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε επίπεδο εκτός συνόρων ΕΕ. Το τελικό προϊόν του έργου SaVED - η on-line πλατφόρμα θα είναι ένα εικονικό περιβάλλον σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο απευθυνόμενο σε όλους τους ωφελούμενους του έργου, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες/ ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα προσφέρει τη δυνατότητα για συνεχείς ανταλλαγές εμπειριών, ιδεών και καλών πρακτικών αναφορικά με το έργο.

ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

- Οι εισηγητές των Κέντρων Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία στην πρόληψη του φαινόμενου της σχολικής διαρροής και εγκατάλειψης, της αποχής και της βίαιης συμπεριφοράς και τα συγκεκριμένα φαινόμενα θα παρατηρούνται πιο σπάνια.

- Οι Οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης θα παρέχουν ορθότερες υπηρεσίες, καθώς και ένα πιο φιλικό περιβάλλον.

- Οι πολιτικοί ιθύνοντες και τα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη εθνικών και Ευρωπαϊκών στρατηγικών με στόχο την μείωση στο ελάχιστο του φαινόμενου της σχολικής διαρροής και της εγκατάλειψης, της αποχής και της βίαιης συμπεριφοράς μέσω τριών πυλώνων: πρόληψη, παρέμβαση και επανόρθωση.

Στα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα, τα οποία βασιστήκαν στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020, παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στην επίτευξη των εθνικών στόχων αναφορικά με το ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν νωρίς την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Βουλγαρία 11%, Ρουμανία 11,3% και Ελλάδα 9,7%). Συνεπώς, θα διασφαλιστούν οι συνθήκες για την επίτευξη των εθνικών στόχων που αφορούν στο ποσοστό ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Βουλγαρία 8%, Ρουμανία 26,7%, Ελλάδα 32%).

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα διασφαλιστούν οι συνθήκες που θα συμβάλουν στην επίτευξη του Ευρωπαϊκού στόχου που τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 για αυτούς που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕ27 10%), όπως και για το ποσοστό του πληθυσμού 30-34 ετών, το οποίο ολοκληρώνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΕ27 40%).

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter @StillNotSam Mandatory
2hreplyretweet
Twitter @Sobsoil dont reccomend rfingerless
18hreplyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction