• +40 213 124 069

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από 3 οριζόντια πακέτα εργασίας που θα εφαρμοστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (24 μήνες) και από 4 λειτουργικά πακέτα εργασίας, τα οποία θα αναπτύξουν συγκεκριμένες και απαραίτητες δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων του έργου. Το σχέδιο δράσης καλύπτει όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες του έργου και διασφαλίζει την επίτευξη των αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη φύση του επιθυμητού στόχου.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Διοίκηση έργου και συντονισμός

 Συντονιστής πακέτου: INCSMPS

 Χρονική περίοδος: Θα εφαρμοστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (24 μήνες)

 Εκτιμώμενα αποτελέσματα: Ατζέντα των διακρατικών συναντήσεων

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. Περιγραφή των εθνικών χαρακτηριστικών του φαινόμενου της σχολικής διαρροής και των συναφών συμπεριφορών των μαθητών

Στόχοι του πακέτου εργασίας: η παροχή βαθύτερης κατανόησης των πρόσφατων εξελίξεων του φαινόμενου της σχολικής διαρροής σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφοροποίηση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης των Κέντρων εκπαιδευτικής Κατάρτισης ή της γενικότερης εκπαίδευσης. Η αναγνώριση θεσμικών, κοινωνικών και πολιτιστικών στοιχείων, μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η υιοθέτηση και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου “STOP DROPOUT!” σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, καθώς και η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την αντιμετώπιση του φαινόμενου. Η αναγνώριση των εθνικών και τοπικών ενδιαφερόμενων μερών που δρουν στον τομέα της πρόληψης του φαινόμενου της σχολικής διαρροής, η αναγνώριση δράσεων και καλών πρακτικών οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων του έργου.

Συντονιστήςπακέτου: Dambovita County Centre for Educational Resources and Assistance CJRAE

 Χρονική περίοδος: 11/2013 – 02/2014

 Εκτιμώμενα αποτελέσματα:

- Μελέτη των εθνικών πλαισίων και περίληψη του φαινόμενου της σχολικής διαρροής, των αιτιών, συνεπειών και των συνυφασμένων συμπεριφορών των εκπαιδευομένων όπως είναι η αποχή από το σχολείο, η σχολική αποτυχία και η σχολική βία.

- Εγχειρίδιο καλών πρακτικών, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει αποτελεσματικές δράσεις των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με την πρόληψη της σχολικής διαρροής στα πλαίσια των συμμετεχουσών χωρών αλλά και στις υπόλοιπες χώρες.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Προσαρμογή της μεθοδολογίας και των εργαλείων παρέμβασης με στόχο την πρόληψη της σχολικής διαρροής

 Στόχοι του πακέτου εργασίας: η προετοιμασία του περιεχομένου της μεθοδολογίας και των εργαλείων παρέμβασης που παράχθηκαν από το προηγούμενο έργο “STOP DROPOUT!” – «ο Ανιχνευτής Κινδύνου», «το Προσωπικό Προφίλ» και «το Ευέλικτο Σύστημα Πρόληψης και Υποστήριξης» - ώστε να μεταφερθούν επιτυχώς στις συμμετέχουσες χώρες. Ο σχεδιασμός των παραπάνω εργαλείων θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα στοιχεία των εθνικών περιβαλλόντων, όσον αφορά στον θεσμικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα.  

 Συντονιστής πακέτου: Verein Blickpunkt Identitat BLICK

Χρονική περίοδος: 03/2014 – 07/2014

Εκτιμώμενα αποτελέσματα:

-     Προσαρμοσμένος " Ανιχνευτής Κινδύνου"

-     Προσαρμοσμένο " Προσωπικό Προφίλ "

-     Προσαρμοσμένο " Ευέλικτο Σύστημα Πρόληψης και Υποστήριξης "

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.Επέκταση των υπαρχόντων εργαλείων και δημιουργία επιπρόσθετων εργαλείων για την πρόληψη της σχολικής διαρροής 

 Στόχοι του πακέτου εργασίας: η βελτίωση της επιρροής των υπαρχόντων εργαλείων για την πρόληψη της σχολικής διαρροής, επεκτείνοντας την λίστα των παραγόντων κινδύνου, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη άλλες συμπεριφορές μαθητών, θα αυξήσει την πιθανότητα παραμονής στο σχολείο. Η βελτίωση της ικανότητας των συμβούλων για έγκαιρη αναγνώριση πιθανής σχολικής διαρροής. Η ενδυνάμωση της θεσμικής ικανότητας των σχολείων για την μείωση της σχολικής διαρροής, της αποχής, της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής βίας. Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ποικίλων ινστιτούτων, τα οποία δρουν στο πλαίσιο της σχολικής διαρροής σε τοπικό επίπεδο και η αύξηση της απόδοσης των πρωτοβουλιών τους.

 Συντονιστήςπακέτου: Infoart Ltd.

 Χρονική περίοδος: 08/2014 – 02/2015

qΕκτιμώμενα αποτελέσματα:

-     «Θεσμικό Προφίλ»

-     On-line πλατφόρμα του έργου SaVED για την ενίσχυση του «Ευέλικτου Συστήματος Πρόληψης και Υποστήριξης»

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.Αξιολόγηση των υπαρχόντων εργαλείων για την πρόληψη της σχολικής διαρροής

 Στόχοι του πακέτου εργασίας: η αξιολόγηση του περιεχομένου και των λειτουργιών των υπαρχόντων εργαλείων, καθώς και η ευαισθητοποίηση αυτών σε σχέση με τις ανάγκες των ομάδων-στόχων και με τις θεσμικές, κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες. Η βελτίωση του σχεδιασμού των εργαλείων, προκειμένου να ανταποκρίνονται πλήρως στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής και στα συνδεδεμένα με αυτό στοιχεία. Η διευκόλυνση της μεταφοράς των εργαλείων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Συντονιστής πακέτου: Point Proje Insaat Taahhut Muhendislik ve Ticaret Ltd. Sti.

Χρονική περίοδος: 03/2015 – 09/2015

Εκτιμώμενα αποτελέσματα:

-     Ατζέντα των πιλοτικών αξιολογήσεων

-     Εργαλεία για την πρόληψη της σχολικής διαρροής και των συνδεδεμένων σε αυτή φαινόμενων – τελικές μορφές των: «Ανιχνευτής Κινδύνου», «Προσωπικό Προφίλ», «Θεσμικό Προφίλ», «On-line πλατφόρμα SaVED» η οποία θα υποστηρίζει το «Ευέλικτο Σύστημα Πρόληψης και Υποστήριξης».

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6. Αξιολόγηση

Στόχοι του πακέτου εργασίας:

- Η διαμόρφωση των στρατηγικών για την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

- Η διάδοση της εμπειρίας και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

- Η ενημέρωση σχετικά με την σημασία της μείωσης της σχολικής διαρροής.

Η καθιέρωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου εργασίας το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους εταίρους του έργου να εγγυηθούν την βιωσιμότητα του έργου και των αποτελεσμάτων του.

Συντονιστής πακέτου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)

Χρονική περίοδος: Θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια όλου του έργου (12 μήνες)

Εκτιμώμενα αποτελέσματα:Στρατηγικές αξιολόγησης, ιστοσελίδα του έργου, αναφορά σχετικά με την διάδοση των αποτελεσμάτων, τελικό συνέδριο, μελλοντική ατζέντα διάδοσης των αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένων της Συμφωνίας για τα Πνευματικά Δικαιώματα και του Business Plan

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.Αξιολόγηση και Παρακολούθηση

Στόχοι του πακέτου εργασίας:

           Η διαφύλαξη της ποιότητας της διοίκησης και των τελικών αποτελεσμάτων

           Η παροχή ευέλικτων εργαλείων για μία συνεχή αξιολόγηση

 

Συντονιστήςπακέτου:Gingerbread Northern Ireland

 

Χρονική περίοδος: θα εφαρμοστεί καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (24 μήνες)

Εκτιμώμενα αποτελέσματα:Σχέδιο Διοίκησης Ποιότητας, Τελική Αναφορά Αξιολόγησης

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter @shopfencing typing on real keys is even funnier
1hreplyretweet
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction