• +40 213 124 069

banner-1

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η μελέτη αποτελεί μια επισκόπηση των αιτιών της σχολικής διαρροής, των συνεπειών και των σχετικών με αυτήν συμπεριφορών των μαθητών όπως: των απουσιών, της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής βίας, από τις χώρες εταίρους του έργου. Είναι αποτέλεσμα των αναλύσεων του θεσμικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της Ρουμανίας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου (Βόρειας Ιρλανδίας), της Τουρκίας, στις οποίες υπάρχει εκπαίδευση.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Το Εγχειρίδιο καλών πρακτικών περιλαμβάνει επιλεγμένες αποτελεσματικές δράσεις των φορέων που εμπλέκονται στην πρόληψη σχολικής διαρροής από τις χώρες εταίρους, καθώς και από άλλες χώρες. Οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί θα χρησιμοποιηθούν για να τεκμηρίωση των άλλων προϊόντων του έργου.

Ομάδα (ες) / δυνητικοί δικαιούχοι είναι ιδρύματα στον τομέα της εκπαίδευσης (σχολεία, υπουργεία, σχολικοί επιθεωρητές, εκπαιδευτικά κέντρα, κλπ), εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, μαθητές, γονείς, ΜΚΟ.

 

Διαβάστε & Download

 

 

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Περιλαμβάνει τις τελικές εκδόσεις των:

  1.  Ο "Ανιχνευτής κινδύνου" για τη χρήση των εκπαιδευτικών και των συμβούλων περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο για τους μαθητές για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον εντοπισμό μαθητών οι οποίοι είναι επιρρεπείς στο να εγκαταλείψουν το σχολείο. Πρόσβαση

Το «Προσωπικό Προφίλ» το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους συμβούλους περιλαμβάνει εργαλεία για την εφαρμογή της τεχνικής της αφήγησης κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών οι οποίοι οι οποίοι είναι κοντά στο να εγκαταλείψουν το σχολείο και την ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων τους

Το "Θεσμικο Προφίλ» είναι ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιείται από τα σχολεία προκειμένου να τα βοηθήσει να εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία και να λάβουν μέτρα για την καλύτερη διαχείριση της σχολικής διαρροής και άλλων συναφών φαινομένων.

  • Η ONLINE ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SAVEDπου φιλοξενεί το ευέλικτο σύστημα πρόληψης και υποστήριξης

Η on-line πλατφόρμα του έργου SaVED η οποία δημιουργήθηκε για να προωθήσει το ευέλικτο σύστημα πρόληψης και υποστήριξης είναι μια πολυλειτουργική εφαρμογή που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς και τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα να εντοπίσουν καλές πρακτικές, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες ή / και να βρουν εταίρους. πλατφόρμα πρόσβασης

Το "Ευέλικτο Σύστημα Πρόληψης και Υποστήριξης» είναι ένα δίκτυο οργανισμών για τους συμβούλους και τους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες πρόληψης της σχολικής διαρροής.

Ομάδα (ες) / δυνητικοί δικαιούχοι είναι ιδρύματα στον τομέα της εκπαίδευσης (σχολεία, υπουργεία, σχολικοί επιθεωρητές, εκπαιδευτικά κέντρα, κλπ), τους εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, μαθητές, γονείς, ΜΚΟ, τοπικές αρχές, υπηρεσίες απασχόλησης, ερευνητικοί οργανισμοί..

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το τελικό συνέδριο έχει ως στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και την προώθηση της on-line πλατφόρμας του έργου SAVED και του "Ευέλικτου Συστήματος Πρόληψης και Υποστήριξης» σε περισσότερα περιβάλλοντα (οικονομικό, κοινωνικό, ακαδημαϊκό). Το τελικό συνέδριο έχοντας μεγάλη συμμετοχή, θα αυξήσει τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων και την ενίσχυση του αντίκτυπου του έργου σε όλα τα επίπεδα.

LifeLong Learning Programme

  This project has been funded with support from the European Commission. This publication refects the views only of the author, and the
  Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  Project number: 2013-1-RO1-LEO05-28787

Our Partners

Project SaVED addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

About Us

banner-4

The SaVED project addressed to one of the most actual problem EDUCATION AND TRAINING DROP OUT. The necessity of the project is proved by the fact that one in seven young people from EU is affected by early school leaving (ESL).

Contact Info

map

Address: 6 – 8 Povernei Street, sector 1, 010643, Bucharest, Romania

Tel: +40 213 124 069

Email: grecu_liliana@yahoo.com

marker

Twitter Feeds

Twitter @thanthanli 🌴 🌴 🌊 🌊🏄‍♂ 🌊 ⛱️🌴🌴
Twitter @soexya_Sid sending positive energy your way
Newsletter
Stay up-to-date with our projects!

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction